☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie
Herb Powiatowy Urząd Pracy  w Augustowie

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne - to refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za zatrudnioną osobę bezrobotną. Zatrudnienie przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z PUP ma na celu wsparcie osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) oraz przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.

Prace interwencyjne NIE MOGĄ być organizowane u pracodawców będących:

 • partiami lub organizacjami politycznymi;
 • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich;
 • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy;
 • organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy;
 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;
 • kościołami lub związkami wyznaniowymi z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. Nr 96, poz.873 z póź, zm.);
 • przedstawicielstwami państw obcych.

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawcę w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008", oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

Osoba bezrobotna musi spełniać jeden z warunków:

 • bezrobotni do 25 roku życia;
 • bezrobotni długotrwale albo po realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia;
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
 • bezrobotni niepełnosprawni;

Do odbycia prac interwencyjnych u pracodacodawcy w ramach pomocy publicznej w/w osoby bezrobotne muszą równocześnie należeć do jednej z poniższych grup:

- osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji, to osoby:

 • widniejące w ewidencji osób bezrobotnych przez minimum 6 miesięcy;
 • nie posiadające wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego;
 • w wieku ponad 50 lat;
 • dorosłe mieszkające samotnie, mające na utrzymaniu co najmniej jedną osobę;
 • pracujące w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należące do tej grupy stanowiącej mniejszość;
 • będące członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, które w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia muszą poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;

-  osoby w bardzo niekorzystnej sytuacji, to osoby:

 • które są bezrobotne przez co najmniej 24 miesiące;

Jak długo mogą trwać prace interwencyjne?

Czas trwania:

Sposób refundacji:

Maksymalna wysokość refundacji:

Uczestnicy:

do 6 miesięcy

za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia

Bezrobotni do 25 roku życia, bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni

do 12 miesięcy

za co drugi miesiąc zatrudnienia

do wysokości min. wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia

do 12 miesięcy

za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia

Bezrobotni do 25 roku życia, bezrobotni długotrwale, lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,bezrobotni niepełnosprawni,bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności niepodjęli zatrudnienia.

do 18 miesięcy

za co drugi miesiąc zatrudnienia

do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia

do 24 miesięcy

za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

do 48 miesięcy

za co drugi miesiąc zatrudnienia

Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy jest udzielana, jeżeli:

 • utworzone miejsce pracy stanowi wzrost netto liczby pracowników u danego pracodawcy, w porównaniu ze średnią z ostatnich miesięcy;
 • pracodawca utrzyma przez okres 3 lat, a w przypadku mikro-, małych i średnich przediębiorców przez 2 lata stan zatrudnienia na który składają się dotychczasowe miejsca pracy oraz nowo utworzone w ramach refundacji;

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, oznacza zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Na prace interwencyjne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, do których zalicza się:

 • bezrobotnych do 25 roku życia;
 • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu kontraktu socjalnego lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 • bezrobotnych niepełnosprawnych;
 • Warunki, które musi spełnić pracodawca
 • Pracodawca zainteresowany organizacją prac interwencyjnych składa w PUP wniosek zawierając w nim dane dotyczące stanowisk pracy i wymagań kwalifikacyjnych kandydatów do zatrudnienia
 • o współpracę w ramach aktywizacji osób bezrobotnych mogą ubiegać się tylko pracodawcy, którzy:
 • nie posiadają zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS i US);
 • nie są w stanie likwidacji lub upadłości;
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzającym złożenie wniosku nie zmniejszyli liczby zatrudnionych pracowników;

prace interwencyjne mogą być organizowane przez pracodawcę, jeżeli innym podmiotom gospodarczym realizującym takie same zadania jak wykonywane u tego pracodawcy przez skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych nie zagraża z tego powodu likwidacja lub upadłość

prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:

 • partiami lub organizacjami politycznymi;
 • posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich;
 • organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy;
 • organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy;
 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;
 • kościołami lub związkami wyznaniowymi;
 • przedstawicielstwami państw obcych.

prace interwencyjne mogą być również organizowane przez przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców;

Warunki refundacji:

 • pracodawca otrzymuje przez okres trwania prac interwencyjnych 6 miesięcy, zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych w wysokości nie przekraczającej kwoty zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 • pracodawca otrzymuje przez okres trwania prac interwencyjnych do 24 miesięcy, zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat
 • Refundacja dokonywana jest co miesiąc na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia oraz opłacenia składek ZUS jak również listy obecności w pracy skierowanych bezrobotnych.

 

Wytworzył:
Mirosław Karolczuk
Udostępnił:
Urszula Grzybowska
(2011-03-18 15:49:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Grzybowska
(2011-03-18 16:10:20)
 
 
ilość odwiedzin: 455379

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X