☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie
Herb Powiatowy Urząd Pracy   w Augustowie

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut

Załącznik do Uchwały
nr 233/XXXII006

Załącznik do Uchwały
nr 233/XXXII006
Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 14 lipca 2006 roku  

Statut
 
Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie
 

 

 
Rozdział I
 
Postanowienia Ogólne
 
§ 1

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie zwany dalej „Urzędem” działa w szczególności na podstawie:

 

·        Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.Nr 99, poz. 1001 z późn. Zm.),

·        Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz .U. Nr 123, poz. 776 z [późn. Zm.),

·        Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr.249, poz. 2104),

·        Niniejszego statutu.

 
§ 2

1        Urząd jest samodzielną jednostką budżetową, organizacyjnie wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej Powiatu Augustowskiego.

 

2        Bezpośredni nadzór nad Urzędem sprawuje Starosta lub w jego zastępstwie Wicestarosta.

 
§ 3

1.      Urząd ma swoją siedzibę przy ul. Mickiewicza 2, 16-300 Augustów.

 

2.      Terenem działania Urzędu jest obszar Powiatu Augustowskiego w skład którego wchodzą:

·        Miasto Augustów

·        Gmina Augustów

·        Gmina Bargłów

·        Miasto i Gmina Lipsk

·        Gmina Nowinka

·        Gmina Płaska

·        Gmina Sztabin

 

3.      Urząd posługuje się pieczęcią podłużną w treści której używa nazwy:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2

 
 
Rozdział II
 

Cel i zadania Urzędu

 
§ 4

Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, które to działania są realizowane w szczególności w zakresie:

·        Polityki rynku pracy,

·        Usług rynku pracy,

·        Instrumentów rynku pracy,

·        Rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

·        Praw i obowiązków związanych z członkostwem w Unii Europejskiej.

 
§ 5

Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 poz. 776 z późn. zm.).

 
 

Rozdział III

 

Zarządzanie i organizacja

 
§ 6
 

Urzędem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi    odpowiedzialność za całokształt działalności.

 
 
§ 7

1        Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Starosta Powiatu.

 

2        Starosta jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Urzędu.

 

3        Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy.

 

4        Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu.

 

5        Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora.

 
§ 8

Dyrektor Urzędu jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 
§ 9

Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Urzędzie regulują przepisy o samorządzie i kodeks pracy.

 
§ 10

Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

 
Rozdział IV
 
Mienie i gospodarka finansowa
 
§ 11

Majątek Urzędu może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

 
§ 12
 

1        Urząd prowadzi gospodarkę finansowa zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.

 

2        Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan obejmujący dochody i wydatki.

 
Rozdział V
 
Postanowienia końcowe.
 
§ 13

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

 
§ 14

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. 
 
ilość odwiedzin: 455390

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X