☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie
Herb Powiatowy Urząd Pracy   w Augustowie

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Szkolenia


Szkolenia są jedną z usług, które obok pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, są usługami urzędów pracy dostępnymi powszechnie - tzn. może z nich korzystać każdy zarejestrowany bezrobotny oraz osoby poszukujące pracy.

 

Starosta, w imieniu którego działa urząd pracy, inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia dla osób bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych;

  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;

  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Finansowanie szkoleń osób skierowanych przez starostę jest realizowanie ze środków publicznych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego, i polega na:

 

- finansowaniu kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym;

 

- wypłacaniu stypendiów osobom skierowanym na szkolenia;

 

- finansowaniu kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniach;

 

- finansowaniu kosztów badań lekarskich lub psychologicznych.

 

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość takiego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia; skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

 

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy. W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek.

 

Wysokość stypendium wynosi:

 

od 01.01.2010 r.

  • wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, tj. kwoty 690 zł, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie;

Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku. Stypendium to przysługuje, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie, do zakończenia szkolenia.

 

Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

 

UWAGA: Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.


PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 40-43, art. 45, art. 69 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr. 47,. poz. 315).


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

Ankieta na szkolenie oraz dodatkowe informacje na temat usług szkoleniowych świadczonych przez urząd pracy można uzyskać pokoju nr 18 (piętro), na stronie internetowej urzędu oraz pod numerem telefonu 087 643 58 02 wew. 284.

 

Wytworzył:
Mirosław Karolczuk
Udostępnił:
Urszula Grzybowska
(2010-03-18 19:08:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Grzybowska
(2010-03-18 19:11:14)
 
 
ilość odwiedzin: 455398

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X