☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie
Herb Powiatowy Urząd Pracy  w Augustowie

Niedziela 20.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy

I. Miejsce rejestracji:

 • Rejestracja odbywa się po wypełnieniu karty rejestracyjnej na parterze na stanowisku nr 02 i 03 w godzinach od 7 do 15stej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie przy ul. Mickiewicza 2

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy

REJESTRACJA BEZROBOTNYCH:

 1. Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany - do PUP, na którego obszarze działania przebywa.
 2. Poszukujący pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do PUP. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym PUP.
 3. Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały jako bezrobotna w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym PUP jako bezrobotna.
 4. Rejestracja bezrobotnego oraz poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia dokumentów, o których mowa poniżej w pkt. 5 po poświadczeniu przez bezrobotnego łub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej
 5. Osoba rejestrująca się przedkłada pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
 • dowód osobisty;
 • w przypadku braku dowodu osobistego – aktualne zaświadczenie o zgubieniu (wymianie) dowodu osobistego oraz paszport wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania (stałego lub czasowego);
 • dyplom ukończenia studiów, świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;
 • wypełniona Karta Rejestracyjna;

Osoby po pracy:

 • w ramach umowy o pracę – świadectwa pracy,
 • w ramach umowy zlecenia – zaświadczenie o okresie pracy w ramach umowy zlecenia, miesięcznych zarobkach brutto z potwierdzeniem opłacania składek na ZUS i fundusz pracy,
 • Inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia zatrudnienia (umowa o dzieło itp.)

Osoby niepełnosprawne:

 • przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

Osoby po świadczeniach:

 • urlop macierzyński:
  • zaświadczenie z ZUS od kiedy do kiedy ww. świadczenie przysługiwało ze wskazaniem podstawy od której to świadczenie było wypłacane;
 • zasiłek chorobowy:
  • zaświadczenie z zakładu pracy lub z ZUS od kiedy do kiedy ww. świadczenie przysługiwało ze wskazaniem podstawy od której to świadczenie było wypłacane;
 • świadczenie rehabilitacyjne:
  • zaświadczenie z ZUS od kiedy do kiedy świadczenie przysługiwało ze wskazaniem podstawy od której to świadczenie było wypłacane;
 • renta z tytułu niezdolności do pracy:
  • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania renty;

Osoby pracujące za granicą:

 • druk E-301 lub U1 (szczegóły w Informacji);

Osoby po działalności gospodarczej lub z zawieszoną działalnością gospodarczą:

 • zaświadczenie z ZUS od kiedy do kiedy były opłacane składki;

Osoby z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej z odroczoną datą rozpoczęcia działalności:

 • potwierdzenie przyjęcia wniosku

Osoby zwolnione z zakładów karnych:

 • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego;
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym;

Osoby zwolnione ze służby wojskowej:

 • książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU od kiedy do kiedy odbywana była służba wojskowa;

Osoby, których współmałżonkowie lub one same posiadają gospodarstwa rolne:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni przeliczeniowej gospodarstwa rolnego;
 • decyzja z KRUS o podleganiu lub niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;

Osoby ubezpieczone w KRUS jako domownik:

 • decyzję z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz informację o wielkości ha przeliczeniowych gospodarstwa;

UWAGA!

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy NIE DOKONUJE SIĘ! §3 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26.11.2004 (Dz. U. z dnia 10.12.2004)

 


 

REJESTRACJA POSZUKUJĄCYCH PRACY:

 

Warunki rejestracji poszukującego pracy

 1. Poszukujący pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do PUP. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym PUP.
 2. Rejestracja poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia dokumentów, o których mowa poniżej w pkt. 5 po poświadczeniu przez poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.
 3. Osoba rejestrująca się przedkłada pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującego rejestracji:
 • Dowód osobisty;
 • W przypadku braku dowodu osobistego - aktualne zaświadczenie o zgubieniu (wymianie) dowodu osobistego oraz paszport wraz z  aktualnym poświadczeniem zameldowania (stałego lub czasowego);
 • Dyplom ukończenia studiów, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, świadectwo ukończenia szkoły, lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;
 • Wypełniona Karta Rejestracyjna;

Osoby pracujące:

 • Umowę o pracę oraz inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o dzieło, itp.);

Osoby niepełnosprawne:

 • Dodatkowo przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

Osoby po świadczeniach, np:

 • Zasiłek macierzyński, wychowawczy lub w wysokości wychowawczego,
 • Zasiłek chorobowy,
 • Świadczenie rehabilitacyjne,
 • Rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby,
 • Rentę szkoleniową,
  • Przedstawiają decyzję z ZUS przyznającą świadczenie

Osoby z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia

 • Formularz E-303 lub Druk U2 (szczegóły w Informacji);

Rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy należy dokonać w ciągu 7 dni od daty wyjazdu z państwa UE/EOG i nie później niż do dnia wskazanego w druku U2/formularzu E303

Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

 • Informację z CEIDG;

 Osoby których współmałżonkowie lub one same posiadają gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe:

 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 • Decyzję z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;

Osoby zgłoszone jako domownicy w KRUS w gospodarstwie rolnym przekraczającym 2 ha przeliczeniowe:

 • Decyzję z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz informację o wielkości hektarów przeliczeniowych gospodarstwa;

4. Osoba zarejestrowana zawiadamia w terminie 7 dni powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.

5. Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 5 lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów.

Rejestracja osoby, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/7l/EWG z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Ucz. WE L 149 z 05.07.1971, z późn. zm.), następuje w dniu przedłożenia odpowiednich dokumentów stwierdzających tożsamość, po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

 

Wytworzył:
Andrzej Jan Krzywicki
Udostępnił:
Urszula Grzybowska
(2010-03-17 11:22:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Urszula Grzybowska
(2016-05-19 09:35:43)
 
 
ilość odwiedzin: 455409

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X